The sacred peplos of the Panathenaic festival was taken to the Erechtheum rather than
to the Parthenon.
  Next

  Prev

  Thumbnails